Skip to content

Задатак за вежбу

Креирати апликацију која приказује поручене производе из базе података Northwind сортиране по броју поручених јединица (UnitsOnOrder). Резултате приказати у листбоксу и на графикону типа Column. Претпоставља се да корисник програма НЕЋЕ уносити погрешне типове података и да ће користити опције програма ИСПРАВНО, па за овај контролни није потребно обрађивати грешке.

ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ

 • За унос новог производа корисник попуњава поља ProductName и UnitsOnOrder и притиска дугме УНЕСИ
 • Уносом броја у поље ProductID попуњавају се текст боксови ProductName и UnitsOnOrder, па корисник може да измени или да избрише постојеће податке кликом на дугмад ИЗМЕНИ или ОБРИШИ.

Ускладиштена процедура користи акцију 0 за приказ података за лист бокс и графикон, акцију 1 за унос новог податка, акцију 2 за приказ података у текст боксовима 2 и 3, акцију 3 за измену података и акцију 4 за брисање података.

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_Poruceni]
@akcija AS INT = null, @pID AS INT = null, @pName AS VARCHAR(40) = null, @uOrder AS SMALLINT = null AS
 
IF(@akcija=0)
BEGIN
SELECT ProductID, ProductName, UnitsOnOrder FROM Products WHERE UnitsOnOrder != 0 ORDER BY UnitsOnOrder DESC
END
 
IF(@akcija=1)
BEGIN
INSERT INTO Products(ProductName, UnitsOnOrder) VALUES (@pName, @uOrder)
END

IF(@akcija=2)
BEGIN
SELECT * FROM Products AS p WHERE p.ProductID=@pID OR @pID IS NULL
END

IF(@akcija=3)
BEGIN
UPDATE Products SET ProductName=@pName, UnitsOnOrder=@uOrder WHERE ProductID=@pID
END

IF(@akcija=4)
BEGIN
DELETE FROM Products WHERE ProductID=@pID
END

Konekcija.cs

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace PeticaSaListom
{
  class Konekcija
  {
    public static SqlCommand GetCommand()
    {
      SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=MAINFRAME\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True");
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      return cmd;
    }
  }
}

Poruceni.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace PeticaSaListom
{
  class Poruceni
  {
    public int ProductID { get; set; }
    public string ProductName { get; set; }
    public short UnitsOnOrder { get; set; }

    public string Prikaz
    {
      get { return ToString(); }
    }

    public override string ToString()
    {
      return String.Format("{0,-5}{1,-40}{2,-5}", this.ProductID, this.ProductName, this.UnitsOnOrder);
    }

    public void InicijalizujPolja(DataRow dr)
    {
      this.ProductID = (int)dr["ProductID"];
      this.ProductName = (string)dr["ProductName"];
      this.UnitsOnOrder = (short)dr["UnitsOnOrder"];
    }

    public Poruceni() { }

    public Poruceni(DataRow dr)
    {
      this.InicijalizujPolja(dr);
    }

    public static DataTable Tabela()
    {
      SqlCommand cmd = Konekcija.GetCommand();
      cmd.CommandText = "usp_Poruceni";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@akcija", 0);
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      cmd.Connection.Open();
      da.Fill(dt);
      cmd.Connection.Close();
      return dt;
    }

    public static List<Poruceni> Lista()
    {
      DataTable dt = Tabela();
      List<Poruceni> lista = new List<Poruceni>();
      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
        lista.Add(new Poruceni(dr));
      return lista;
    }

    public void Unesi()
    {
      SqlCommand cmd = Konekcija.GetCommand();
      cmd.CommandText = "usp_Poruceni";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@akcija", 1);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@pName", this.ProductName);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@uOrder", this.UnitsOnOrder);
      cmd.Connection.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Connection.Close();
    }

    public Poruceni(int pID)
    {
      this.ProductID = pID;
      this.Ucitaj();
    }

    public void Ucitaj()
    {
      SqlCommand cmd = Konekcija.GetCommand();
      cmd.CommandText = "usp_Poruceni";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@akcija", 2);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@pID", this.ProductID);
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      cmd.Connection.Open();
      da.Fill(dt);
      this.InicijalizujPolja(dt.Rows[0]);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Connection.Close();
    }

    public void Izmeni()
    {
      SqlCommand cmd = Konekcija.GetCommand();
      cmd.CommandText = "usp_Poruceni";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@akcija", 3);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@pID", this.ProductID);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@pName", this.ProductName);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@uOrder", this.UnitsOnOrder);
      cmd.Connection.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Connection.Close();
    }

    public void Obrisi()
    {
      SqlCommand cmd = Konekcija.GetCommand();
      cmd.CommandText = "usp_Poruceni";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@akcija", 4);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@pID", this.ProductID);
      cmd.Connection.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Connection.Close();
    }
  }
}

Form1.cs

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;

namespace PeticaSaListom
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = String.Format("{0,-5}{1,-40}{2,-5}", "ID", "ProductName", "UnitsOnOrder");
      PopuniPodatke();
      NacrtajGrafikon();
    }

    private void PopuniPodatke()
    {
      listBox1.DisplayMember = "Prikaz";
      listBox1.ValueMember = "ProductID";
      listBox1.DataSource = Poruceni.Lista();
      listBox1.SelectedIndex = -1;
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox1.Text = "";
    }

    private void NacrtajGrafikon()
    {
      chart1.DataSource = Poruceni.Tabela();
      chart1.Series["Series1"].ChartType = SeriesChartType.Column;
      chart1.Series["Series1"].XValueMember = "ProductName";
      chart1.Series["Series1"].YValueMembers = "UnitsOnOrder";
      chart1.Series["Series1"].IsValueShownAsLabel = true;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Poruceni p = new Poruceni();
      p.ProductName = textBox2.Text;
      p.UnitsOnOrder = Convert.ToInt16(textBox3.Text);
      p.Unesi();
      PopuniPodatke();
      NacrtajGrafikon();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text == String.Empty)
        PopuniPodatke();
      else
      {
        Poruceni p = new Poruceni(Convert.ToInt32(textBox1.Text));
        p.Ucitaj();
        textBox1.Text = p.ProductID.ToString();
        textBox2.Text = p.ProductName;
        textBox3.Text = p.UnitsOnOrder.ToString();
        listBox1.SelectedValue = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Poruceni p = new Poruceni(Convert.ToInt32(textBox1.Text));
      p.ProductName = textBox2.Text;
      p.UnitsOnOrder = Convert.ToInt16(textBox3.Text);
      p.Izmeni();
      PopuniPodatke();
      NacrtajGrafikon();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Poruceni p = new Poruceni(Convert.ToInt32(textBox1.Text));
      p.Obrisi();
      PopuniPodatke();
      NacrtajGrafikon();
    }
  }
}