Skip to content

Основни појмови о рачунарским комуникацијама

Подсетите се дефиниција појмова податка и информације из I разреда – податак је формализована чињеница, појам или догађај из реалног света, а информација скуп података стављен у одређену форму. У свету телекомуникација уместо појма информација користи се појам порука, а физичка представа поруке назива се сигнал. Комуникација подразумева размену порука између два или више субјеката. Размена порука између уређаја обавља се кроз медијуме за пренос и то:

 • вођеним електромагнетним таласима – жично (коаксијални кабл, кабл са упреденим парицама…) или
 • слободно простирућим електромагнетним таласима – бежично (ваздух, вода, вакум…).

Ако се кроз један медијум истовремено преноси више међусобно независних порука, онда се каже да у једном медијуму има више канала. Канал представља део капацитета медијума кроз који се успоставља веза.

У односу на смер преноса веза може бити:

 • симплексна (једносмерна),
 • полудуплексна (у оба смера, али не истовремено) или
 • дуплексна (у оба смера истовремено).

Симплексни и полудуплексни пренос обавља се кроз један канал. За дуплексни пренос мора постојати два канала (физички или логички одвојена).

Пренос се може обављати серијски или паралелно. Код серијског преноса битови се шаљу између предајника и пријемника сукцесивно, један за другим, у једном каналу. Код паралелног преноса кроз n канала истовремено се шаље n битова (значи да је паралелни пренос n пута бржи од серијског).

Код серијског преноса података користи се асинхрони и синхрони пренос. Код асинхроног преноса за сваку групу битова убацује се старт бит на почетку и стоп бит на крају. Асинхрони пренос се користи када је количина података мала и када се пренос одвија на махове. Код синхроног преноса битови се преносе континуално, а пре почетка преноса пријемник се мора синхронизовати са предајником. Синхрони пренос се користи када је потребно да се пренесе велика количина података (нема додатних битова за сваку бинарну реч).

Рачунарска мрежа представља скуп комуникационих чворова, медијума и протокола. Комуникациони чвор представља сваки уређај који комуницира у рачунарској мрежи. Чвор може бити уређај корисника (хост) или мрежни уређај. Комуникациони медијум представља средину кроз коју се реализује веза између чворова. Линија везе између два крајња чвора назива се путања. Комуникациони протокол представља скуп правила за управљање комуникацијом у рачунарској мрежи.

Задаци за проверу знања

 1. Како може да се обавља размена порука између уређаја кроз медијуме за пренос? Може да се обавља вођеним електромагнетним таласима или слободно простирућим електромагнетним таласима.
 2. Шта је канал? Канал представља део капацитета медијума кроз који се успоставља веза.
 3. Каква може бити веза у односу на смер преноса? У односу на смер преноса веза може бити симплексна, полудуплексна или дуплексна.
 4. Колико је канала неопходно за симплексни пренос, колико за полудуплексни, а колико за дуплексни? Симплексни и полудуплексни пренос обавља се кроз један канал, док за дуплексни мора постојати два.
 5. Која је разлика између серијског и паралелног преноса? Код серијског преноса битови се шаљу сукцесивно у једном каналу, док код паралелног преноса кроз n канала истовремено се шаље n битова.
 6. Која је разлика између асинхроног и синхроног преноса? Код асинхроног преноса за сваку групу битова убацује се старт бит на почетку и стоп бит на крају, док се код синхроног преноса битови преносе континуално након сихронизације пријемника са предајником.
 7. Шта је рачунарска мрежа? Рачунарска мрежа представља скуп комуникационих чворова, медијума и протокола.
 8. Шта је комуникациони чвор? Комуникациони чвор представља сваки уређај који комуницира у рачунарској мрежи.
 9. Шта је комуникациони медијум? Комуникациони медијум представља средину кроз коју се реализује веза између чворова.
 10. Шта је комуникациони протокол? Комуникациони протокол представља скуп правила за управљање комуникацијом у рачунарској мрежи.