Skip to content

Показивачи и функције

Задаци за вежбу

Приручник 2022/41. Дат је прототип функције написан у програмском језику C:

void Umetni(char *a, char k);

У main функцији дате су следеће декларације променљивих:

char s1[20], *s2, s3;

Заокружити бројеве испред исправно написаних позива декларисане функције:

1. Umetni(s2, s1[i]);

2. Umetni(s2, s1);

3. Umetni(s2, 'A');

4. Umetni(s1, s3);

5. Umetni(*s2, s3);

6. Umetni(s3, &s1);


Приручник 2022/56. Дата је дефиниција функције:

void Transformisi(float *x, float *y, float z)
{
    z++;
    *x = *x + z;
    (*y)++;
}

У главном програму су декларисане променљиве и извршен је позив функције:

float a = 10, b = 10, c = 10;
Transformisi(&a, &b, c);

Одредити које вредности имају променљиве a, b и c по изласку из функције и уписати их на одговарајућу линију:

a = 21

b = 11

c = 10