Skip to content

PROFESSIONAL DEVELOPMENT (ARCHIVE, 1999-2014)

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАACCREDITED PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Основе компјутерске графике, Техничка школа “Петар Драпшин”, Београд, 17-21.01.2000., Министарство просветеFundamentals of Computer Graphics, Technical School Petar Drapsin, Belgrade, 17-21.01.2000., Ministry of Education 40
Аутоматизација производње, Техничка школа, Зрењанин, 18-19.02.2000., Министарство просвете.Production Automation, Technical School, Zrenjanin, 18-19.02.2000., Ministry of Education. 16
XX специјализовани републички семинар за усавршавање наставнике информатике и рачунарства у основним и средњим школама, бр. 54/2003-2, Београд, 10.02.2004., Клуб младих математичара АрхимедесXX Specialized State Seminar for Training Computer Science and Informatics Teachers, No. 54/2003-2, Belgrade, 10.02.2004., Young Mathematicians Club Archimedes8
XXII специјализовани републички семинар за усавршавање наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, бр. 54/2003-2, Београд, 14.01.2006., Клуб младих математичара АрхимедесXXII Specialized State Seminar for Training Computer Science and Informatics Teachers, No. 54/2003-2, Belgrade, 14.01.2006., Young Mathematicians Club Archimedes8
Специјализовани републички семинар за усавршавање наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, бр. 60 (2006/07), Београд, 18.01.2007., Клуб младих математичара АрхимедесSpecialized State Seminar for Training Computer Science and Informatics Teachers, No. 60 (2006/07), Belgrade, 18.01.2007., Young Mathematicians Club Archimedes8
Извођење наставе из предмета Рачунарске мреже и комуникације, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 19-20.10.2007., Заједница електротехничких школа СрбијеTeaching Computer Networks and Communication, The School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies, Belgrade, 19-20.10.2007., Community of Electrical Engineering Schools of Serbia16
Специјализовани републички семинар за усавршавање наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, бр. 50 (2007/08), Београд, 18.01.2008., Клуб младих математичара АрхимедесSpecialized State Seminar for Training Computer Science and Informatics Teachers, No. 50 (2007/08), Belgrade, 18.01.2008., Young Mathematicians Club Archimedes8
Одржавање рачунарских мрежа, бр. 087 (2008/09), Београд, 03.11.-09.12.2008., Електронски факултет у НишуMaintenance of Computer Networks, No. 087 (2008/09), Belgrade, 03.11.-09.12.2008., Faculty of Electronic Engineering in Nis16
Основе рачунарских мрежа, бр. 121 (2008/09), Нови Сад, 13-14.12.2008., Центар за развој и примену науке, технологије и информатикеFundamentals of Computer Networks, No. 121 (2008/09), Novi Sad, 13-14.12.2008., Center for Development and Application of Science, Technology and Informatics 16
Специјализовани републички семинар за усавршавање наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, бр. 111 (2008/09), Београд, 15.01.2009., Клуб младих математичара АрхимедесSpecialized State Seminar for Training Computer Science and Informatics Teachers, No. 111 (2008/09), Belgrade, 15.01.2009., Young Mathematicians Club Archimedes8
Модернизација система средњег стручног образовања, Ковин, 05-06.04.2011., Министарство просвете, Делегација Европске Уније у СрбијиModernization of the Secondary Vocational Education System, Kovin, 05-06.04.2011., Ministry of Education, Delegation of the European Union in Serbia16
Креирање и одржавање школске серверске инфраструктуре, бр. 097 (2011/12), Београд, 17.10.-11.11.2011., Електронски факултет у НишуCreation and Maintenance of School Server Infrastructure, No. 097 (2011/12), Belgrade, 17.10.-11.11.2011., Faculty of Electronic Engineering in Nis24
Основе Мајкрософт Мултипоинт оперативног система, Београд, 12.03.-01.04.2012., бр. 114 (2011/12), Електронски факултет у НишуBasics of Microsoft Multipoint Operating System, Belgrade, 12.03.-01.04.2012., No. 114 (2011/12), Faculty of Electronic Engineering in Nis16
Савремене методе наставе и наставни материјали, електронски, 29.10.-30.11.2012., бр. 493 (2012/13), К:2, П:6,8, Центар за унапређење наставе АбакусModern Teaching Methods and Teaching Materials, Electronic, 29.10.-30.11.2012, no. 493 (2012/13), K:2, P:6,8, Center for the Advancement of Teaching Abacus16
Примена слободног софтвера у настави, електронски, 01-28.11.2012., бр. 272 (2012/13), К:1, П:6,8, Удружење професора информатике СрбијеApplication of Free and Open Source Software in Teaching, Electronic, 01-28.11.2012, No. 272 (2012/13), K:1, P:6,8, Association of Professors of Informatics of Serbia22
Примена слободног софтвера у образовању, Конференција, Хотел „Путник“, Нови Сад, 01-02.12.2012., кôд S0592012, Удружење професора информатике СрбијеApplication of Free and Open Source Software in Education, Conference, Hotel Putnik, Novi Sad, 01-02.12.2012, code S0592012, Association of Professors of Informatics of Serbia2
MS PowerPoint 2010 у настави, кôд S2432013, Београд, 13.05.-02.06.2013., Електронски факултет у НишуMS PowerPoint 2010 in Teaching, Code S2432013, Belgrade, 13.05.-02.06.2013., Faculty of Electronic Engineering in Nis5
Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у ОШ и СШ (ХХХ), бр. 277 (2013/14), К:1, П:5,6, Сава Центар, Београд, 18.01.2014., Математичко друштво Архимедес 🔗Specialized state seminar for primary and high school computer science and informatics teachers, No. 277 (2013/14), K:1, P:5,6, Sava Center, Belgrade, 18.01.2014., Mathematical Society Archimedes 🔗8
Достигнућа младих у Србији, Школски центар “Никола Тесла”, Вршац, бр. 720 (2013/14), К:1, П:4,6, 07-09.02.2014., Достигнућа младих у Србији 🔗Junior Achievements in Serbia, No. 720 (2013/14), K:1, P:4,6, School Center “Nikola Tesla”, Vrsac, 07-09.02.2014., Junior Achievements in Serbia 🔗24
Стручне трибине: Законски оквир који регулише васпитно-образовни систем. Лични план професионалног развоја – портфолио, бр. 502 (2013/14), К:2, П:3,6, Гимназија „Борислав Петров Браца“, Вршац, 13.02.2014., Савез учитеља Републике Србије 🔗Expert panel: The legal framework that regulates the educational system. Personal plan for professional development – portfolio, No. 502 (2013/14), K:2, P:3,6, High School Borislav Petrov Braca, Vrsac, 13.02.2014., Teachers Association of Serbia 🔗6
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМАIMPLEMENTATION OF ACCREDITED PROGRAMS
Предавач: Велики зимски модуларни семинар за ТИО (Основе рачунарских мрежа), Основна школа „Петефи Шандор“, Нови Сад, 11.01.2012, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике/
Модератор: Основе Мајкрософт Мултипоинт оперативног система, бр. 114 (2011/12), 12.03.-01.04.2012., Електронски факултет у Нишу/
Предавач: Примена слободног софтвера у образовању, Конференција, Хотел “Путник”, кôд S0592012, Нови Сад, 02.12.2012., Удружење професора информатике Србије/
Реализатор: Основе рачунарских мрежа, бр. 266 (2012/14), К:1, П:6,8, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике/
Реализатор: Школска бежична рачунарска мрежа, бр. 287 (2012/2014), К:1, П:8, 09.12.2012., Електронски факултет у Нишу/
Предавач: Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у ОШ и СШ (ХХХ), бр. 277 (2013/14), К:1, П:5,6, Сава Центар, Београд, 18.01.2014., Математичко друштво Архимедес/

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТАPROJECT IMPLEMENTATION
Модернизација система средњег стручног образовања, учесник обуке за коришћења ИКТ у настави, пролеће 2011., Министарство просвете, Делегација Европске Уније у Србији
Радна група за преглед рукописа уџбеника, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 11.07.2012. године
Радна група за преглед рукописа уџбеника, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 18.10.2012. године.
Радна група за припрему документа „Предлог правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма за општеобразовни предмет Рачунарство и информатика“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 27.11.2012. године.
Радна група за припрему Анализе усклађености програма за основну школу са Образовним стандардима за крај основног образовања, 29.11.2012., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Радна група у оквиру пројекта IPA 011, за припрему документа „Анализа усклађености програма за основну школу са Образовним стандардима за крај основног образовања“, 12.12.2012., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Радна група за преглед рукописа уџбеника, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 23.08.2013.
Радна група у оквиру пројекта IPA 011 за припрему предметних исхода у основном образовању, гимназији и општем образовању у стручним школама, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 18.11.2013.
IPA 011, ЗУОВ, 2012-2014., члан радних група за припрему анализе усклађености програма са образовним стандардима и припрему предметних исхода за наставни предмет Рачунарство и информатика.
Sustaining excellence in mathematical education, MIS-ETC 1411, сарадник у реализацији прекограничног IPA пројекта West University из Темишвара и Техничког факултета “Михајло Пупин” из Зрењанина, 2013-2014.
Project ESF 3.102 Inclusion for Employment, The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), 2013-2015., сениор експерт за израду наставних планова и програма, ресурса и материјала за студенте и професоре за нивое 1, 2, и 3.

КОНКУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈЕ И НАГРАДЕCOMPETITIONS, PUBLICATIONS AND AWARDS

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМАSTUDENT COMPETITIONS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАOTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS