Skip to content

Основни појмови и поделе рачунарских мрежа

Рачунарска мрежа (енгл. Computer Network) представља скуп комуникационих чворова, медијума и протокола.

Комуникациони чвор (енгл. Communication Node) представља сваки уређај који комуницира у рачунарској мрежи. Чвор може бити уређај корисника (којег називамо хост) или неки други мрежни уређај.

Комуникациони медијум (енгл. Communication Medium) представља средину кроз коју се реализује веза између чворова. Линија везе између крајњих чворова назива се путања (енгл. Route). Везе могу да се реализују вођеним електромагнетним таласима кроз бакарне каблове, светлосним таласима кроз оптичке каблове и слободно простирућим електромагнетним таласима бежично.

Комуникациони протокол (енгл. Communication Protocol) представља скуп правила за управљање преносом података у рачунарској мрежи.

Поделе рачунарских мрежа

Подела према техници преноса

Према техници преноса рачунарске мреже се деле на: дифузне мреже и мреже од тачке до тачке. Дифузне мреже имају један комуникациони канал кога користе сви чворови у мрежи. Мреже од тачке до тачке садрже бројне линије за пренос између чворова (подаци се од извора до одредишта преносе кроз низ чворова). Ове мреже могу се поделити на:

 1. мреже са перманентним линијама
 2. комутиране мреже (енгл. switched networks)

У комутираним мрежама пренос се врши кроз више чворова, где могу да се користе различите путање. Приликом преноса комутација се може реализовати на три начина:

 1. комутацијом кола
 2. комутацијом порука
 3. комутацијом пакета

Мреже са комутацијом линија (енгл. Circuit Switched Networks): Подаци се преносе искључиво путањом која је утврђена у току успостављања везе између два хоста. Када се веза успостави она траје све док се комплетан пренос не заврши. Ако су линије заузете, веза се не може успоставити, а такође комуникација било која друга два хоста не може да се одвија заузетом линијом.

Мреже са комутацијом порука (енгл. Message Switched Networks): Свака порука коју хост пошаље привремено се чува у комутационом чвору док се не обради заглавље поруке. Након тога комплетна комплетна порука се прослеђује следећем чвору, односно хосту који треба да је прими.

Мреже са комутацијом пакета (енгл. Packet Switched Networks) Свака порука коју хост пошаље дели се на јединице поруке одређене величине. Добијене јединице поруке проширују се додавањем заглавља на почетку и завршних податка на крају чиме се добија пакет. Заглавље садржи информације о изворишту и одредишту, редоследу пакета у поруци итд. Завршни подаци су контролни битови за проверу интегритета пакета. Комутациони чвор који прими пакет прослеђује га следећем чвору, односно хосту који треба да га прими.

Подела према топологији

Топологија рачунарске мреже настаје геометријским уређењем веза и чворова који чине мрежу.

Основне топологије у дифузним мрежама су:

 • топологија магистрале (енгл. Bus Topology)
 • топологија прстена (енгл. Ring Topology)
 • топологија звезде (енгл. Star Topology)

и хибридне топологије (енгл. Hybrid Topology) које настају комбинацијама претходне три.

Топологија магистрале подразумева повезивање свих чворова појединачно на магистралу преко које се успоставља комуникација међу њима.

Топологија магистрале подразумева повезивање свих чворова појединачно на магистралу преко које се успоставља комуникација међу њима.

Топологија звезде подразумева повезивање свих чворова на централни чвор.

Основне топологије у мрежама од тачке до тачке су:

 • топологија са потпуним повезивањем
 • топологија са непотпуним повезивањем

Топологија са потпуним повезивањем подразумева повезивање сваког чвора у мрежи са сваким. У пракси би то значило да у мрежи од н рачунара сваки рачунар мора да има н-1 портова и мрежа мора да има 0.5н(н-1) веза што би било апсолутно неекономично.

Топологија са непотпуним повезивањем (енгл. mash) подразумева да до сваког чвора постоје бар две путање. Практично је неопходно мање портова на рачунарима и мање веза међу њима него у топологији са потпуним повезивање, а у случају прекида једне везе у сваком тренутку је обезбеђена бар још једна алтернативна.

Подела према односу чворова у мрежи

Рачунарске мреже можемо поделити према функционалним односима чворова у мрежи на:

 • клијент-сервер и
 • равноправне мреже.

Мреже клијент-сервер архитектуре (енгл. Client-Server): често се називају доменске (енгл. Domain) мреже. Постоје две врсте чворова: клијенти и сервери, где су клијенти рачунари који користе ресурсе мреже, а сервери рачунари који своје ресурсе стављају на располагање клијентима и надгледају функционисање мреже.

Мреже равноправних рачунара (енгл. Peer-To-Peer): Често се назива радна група (енгл. Workgroup). Сваки рачунар може да функционише и као клијент и као сервер, односно може и да стави на располагање своје ресурсе и да користи туђе.

Подела мрежа према величини

Према величини, тј. области које покрива, рачунарске мреже можемо поделити на:

 • Персоналне (PAN – Personal Area Network)
 • Локалне мреже (LAN – Local Area Network)
 • Градска мрежа (MAN – Metropolitan Area Network)
 • Мреже широког подручја (WAN – Wide Area Network)