Skip to content

Елементи техничке документације

Техничка документација присутна је у различитим пројектима у виду:

 • архитектонских и конструкцијско-грађевинских пројеката,
 • пројеката хидротехничке инсталације,
 • пројеката електроенергетских инсталација,
 • пројеката телекомуникационих и сигналних инсталација,
 • пројеката машинских инсталација,
 • пројеката технолошких процеса итд.

Фокус овог предмета биће техничка документација у софтверском инжењерству и информационим технологија уопште, а не техничка документација која се користи приликом изградње објеката!

Увод

Техничка документација је основно средство изражавања и комуницирања у техници. Користи се кроз цео животни циклус неког софтверског пројекта:

 • од захтева за пројектовањем,
 • преко дефинисања системских и софтверских захтева, уговарања, анализе система, дизајна система, кодирања, тестирања, објављивања,
 • до испоруке, инсталације, употребе, одржавања и ажурирања.

Сврха техничке документације је да обезбеди све потребне информације у најједноставнијем облику, али практичном обиму, на папиру, електронском медију или онлајн.

Софтверски пројекти се у највећем броју случајева тичу различитих одељења или тимова у оквиру једне организације или различитих организација. На пример, пројекат израде једне мобиле апликације може да укључи одељења или тимове задужене за програмирање, дизајн, базе података, безбедност, маркетинг, финансије и др. у оквиру једне организације и организацију која се бави хостингом, односно дистрибуцијом мобилних апликација.

Пошто је техничка документација основно средство споразумевања, она мора бити јасна, прецизна, прегледна, разумљива и израђена на основу de facto (лат. чињенично, у пракси) или de iure (лат. по закону) стандарда. На пример, де јуре стандард за писање коментара у програмима написаним у програмском језику C подразумева навођење коментара између /* и */. Међутим, како су данас скоро сви C компајлери уједно и C++ компајлери, де факто стандард је да се у програмима написаним у програмском језику C равноправно користе и једнолинијски C++ коментари након //.

Неке од организација које доносе стандарде у области софтверског инжењерства и информационих технологија су:

 • IEEE Computer Society (Institute of Electrical and Electronics Engineers), доноси стандарде у области информационих технологија, хардвера, софтвера, умрежавање итд.,
 • ISO/IEC (International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission), доноси стандарде у области софтверског инжењерства, информационих технологија итд.,
 • W3C (World Wide Web Consortium), доноси стандарде за World Wide Web, веб технологије и сл.,
 • IETF (Internet Engineering Task Force), доноси интернет стандарде,
 • NIST (National Institute of Standards and Technology) и OWASP (Open Web Application Security Project), доносе стандарде у области сајбер-безбедности, безбедности и квалитета софтвера,
 • OMG (Object Management Group), доноси стандарде за софтверско моделирање и управљање пословним процесима,
 • ITU (International Telecommunication Union), ETSI (European Telecommunications Standards Institute) и TIA (Telecommunications Industry Association), доносе стандарде у области телекомуникација, умрежавања и сл.

Техничко писање

При изради докумената у софтверским пројектима, потребно је придржавати се правила техничког писања. Техничко писање служи за брзу, тачну и једноставну размену информација. За техничко писање није потребан таленат већ вештина и промишљеност. Техничко писање је саставни део посла у софтверском инжењерству и битно је за комуникацију у четири процеса:

 • инвестиционо-технички елаборати и њихова оцена,
 • размена информација унутар организације,
 • комуникација међу организацијама и
 • израда техничке документације.

Техничко писање је формално пре него сликовито и иде по стандардним клишеима. Процедуре и ситуације у инжињерској пракси су типичне, па су и одговарајућа техничка писања стандардизоване форме.

 • оралне – неформалне (кратке презентације у виду конференцијског или телефонског разговора) и формалне (званичне научне и техничке конференције са питањима и дискусијом),
 • писане – техничке информације (прорачуни, извештаји, документација), законски папири (уговори, понуде, записници) и
 • графичке – артистичке (избор боје и квалитета папира, графички прелом, коричење), илустрације (графички приказ докумената и техничких резултата).

Техничко писање подразумева следеће елементе:

 • инвенција,
 • аранжман,
 • стил,
 • граматика и
 • механика.

Инвенција је “размишљајући шта да кажем”, што у техничком писању не представља проблем јер је техничко писање формализовано и стандардизовано. Техничком писању није циљ креативност него информативност.

Аранжман је кључна особина техничког писања. Оно мора бити реторичко – материјал аранжиран у логичном поретку, лак за читање и разумевање. Реторички приступ обухвата одговоре на питања:

 • Шта је предмет анализе?
 • Чему је то слично?
 • По чему се разликује од сличних решења?
 • Да ли је то део неке веће целине?
 • Који су саставни делови?
 • Како то функционише?
 • Шта је изазвало да се то догоди?
 • Шта ће се десити као резултат?

Претходна питања проистичу из стандардне реторичке структуре, која се усавршава од античких времена, да би се добила систематска и логична презентација. Она садржи:

 • дефиницију: сви нестандардни појмови и речи морају бити недвосмислено и јасно дефинисани. Не смеју се користити непознате речи.
 • опис: предмет разматрања треба сместити у шире оквире техничких дисциплина којима припада – наћи му место у систему.
 • компарацију и контраст: понудити разне алтернативе и упоредити их.
 • класификацију: ако је разматрани проблем део неког већег пројекта, треба га ставити у релацију са целином.
 • поделу: поделити предмет разматрања на логичке целине и описати односе међу логичким целинама.
 • процес: опис начина рада са циљем да се он објасни и илуструје.
 • узроке и последице: шта су узроци ситуације око предмета разматрања и какве ће бити последице одређених одлука и решења у техничком или економском смислу.

Стандардна реторичка структура се може посматрати као алат за преношење техничких проблема и решења у техничку документацију.

Стил је тешко описати – лакше се описују последице. Стил је композит од инвенције, аранжмана, граматике и механике. Техничком писању не треба стил као елемент препознавања. Довољан је сувопарни формализам, али да писање буде јасно и недвосмислено, тј. функционално.

Граматика је основна унутрашња структура аранжирања речи у језику у циљу једнозначног изражавања. Нарочито је битна структура реченице.

Механика писања се односи на употребу интерпункције, спеловања или језичких скраћеница.

Писац техничког текста ради у тесној вези са другим техничким ствараоцима и морално-правно је одговоран за свој рад. Поред поштовања техничких стандарда, у техничком писању се мора избегавати плагијаторство, референцирати коришћени извори и поштовати закон о интелектуалној својини.

Задаци за проверу знања

 1. Дефиниши појам техничке документације.
 2. Која је сврха техничке документације?
 3. Каква мора бити техничка документација?
 4. Наведи неколико назива организација и области у оквиру којих доносе стандарде важне за софтверско инжењерство и информационе технологије.
 5. Које форме техничког писања постоје?
 6. Наведи и објасни елементе техничког писања.