Skip to content

HTTP методе, захтеви и одговори

Протокол представља скуп правила за управљање комуникацијом у рачунарској мрежи. Да би два рачунарска система могла да комуницирају морају користе исти комуникациони протокол.

HTTP (енгл. Hypertext Transfer Protocol)је основни протокол на вебу који се користи за комуникацију између веб клијената и веб сервера. Ради по принципу захтев/одговор, где је основни циљ испорука веб страница. Обично корисник иницира комуникацију уносом веб адресе у адресну линију веб клијента. Веб клијент успоставља везу са веб сервером путем TCP/IP протокола. Потом веб сервер “ослушкује” захтеве клијента на одређеном порту.

HTTP подржава више метода путем којим је могуће послати захтев у складу са потребама клијента. Најчешће се користе следећи захтеви:

 • GET (достављање ресурса),
 • POST (достављање података у телу захтева),
 • HEAD (достављање заглавља без тела захтева),
 • PUT (постављање података),
 • DELETE (брисање ресурса),
 • CONNECT (успостављање конекције),
 • OPTIONS (листа подржаних метода),
 • TRACE (провера путање) и
 • PATCH (модификација ресурса).

Са овим захтевима упознаћеш се детаљније у каснијим лекцијама.

HTTP захтев састоји се из заглавља (енгл. header), празне линије и тела захтева. У заглављу се описује захтев (тип: GET или POST, назив документа HTML верзија, име хоста и други опциони елементи). На пример:

GET /home.html HTTP/1.1
Host: developer.mozilla.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Referer: https://developer.mozilla.org/testpage.html
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
If-Modified-Since: Mon, 18 Jul 2016 02:36:04 GMT
If-None-Match: "c561c68d0ba92bbeb8b0fff2a9199f722e3a621a"
Cache-Control: max-age=0

Одговор веб сервера садржи статус захтева и заглавље. Статуси се могу грубо поделити на:

 • 1xx (информације),
 • 2xx (успешнe),
 • 3xx (редирекцијe),
 • 4xx (грешкe на страни клијента) и
 • 5xx (грешкe на страни сервера).

Вероватно си се до сада сусрео са неким од следећих статуса:

 • у групи 2хх:
  • 200 – успешан захтев,
  • 201 – креирано,
  • 202 – прихваћено,
  • 204 – примљено, обрада у току и др.
 • у групи 3хх:
  • 301 – адреса трајно промењена,
  • 303 – одговор је на другом URI,
  • 307 – привремена редирекција,
  • 308 – поновити захтеве са новом адресом и др.
 • у групи 4xx:
  • 400 – лош захтев,
  • 401 – неауторизован,
  • 403 – забрањен,
  • 404 – страница није пронађена и др.
 • у групи 5хх:
  • 500 – интерна грешка на серверу,
  • 501 – сервер не може да изврши захтев,
  • 503 – сервер није доступан и др.