Skip to content

ADO.NET Data Sets, Entity Framework или Dapper?

C# апликацију развијену у .NET оквиру можемо повезати са базом података на више начина. На разним порталима наићићете на стотине дискусија које се баве овим питањем – који је начин најбољи да повежемо апликацију са базом података? Углавном свако има валидне аргументе за свој избор, традиционално кроз ADO.NET DataSets, модерно кроз Entity Framework, најједноставније користећи Dapper итд. Ми ћемо користити искључиво традиционални начин, односно ADO.NET DataSets.

ADO.NET

Једноставно објашњено Microsoft ADO.NET (ActiveX Data Object за .NET) је технологија која омогућује .NET апликацијама да приступају базама података. Практично, ADO.NET DataSets преставља скуп класа које садрже компоненте за рад са базама података.

ADO.NET документација: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/

Entity Framework

Entity Framework (EF) је оквир за објектно-релационо мапирање (Object–Relational Mapping – ORM) за ADO.NET. Од прве верзије EF1 се испоручивао као интегрални део .NET оквира (Framework 3.5 SP1). Последња верзија EF6 развијала се као слободан софтвер отвореног кода на GitHub платформи. Након тога, модернизацијом .NET оквира у .NET Core, Entity Framework је назван Entity Framework Core и такође се развија као слободан софтвер отвореног кода на GitHub платформи. МИ НЕЋЕМО КОРИСТИТИ ENTITY FRAMEWORK.

Dapper

Dapper је NuGet* библиотека за објектно-релационо мапирање (Object–Relational Mapping – ORM) за .NET (oбезбеђује оквир за мапирање објектно-оријентисаног модела домена у традиционалну релациону базу података). Сврха ове библиотеке је да програмерима олакша развој апликација које раде са релационим базама података. Dapper је слободан софтвер отвореног кода. МИ НЕЋЕМО КОРИСТИТИ DAPPER.

NuGet је, између осталог, менаџер пакета за .NET који олакшава програмерима да деле свој .NET код у виду пакета.