Skip to content

Категоризације рачунарских мрежа

Подела према техници преноса

Према техници преноса рачунарске мреже можемо поделити на:

 • дифузне мреже – мреже од једног ка свима
 • мреже од тачке до тачке – мреже од једног ка једном

Дифузне мреже (Broadcast Networks) имају један комуникациони канал кога користе сви чворови у мрежи. То могу бити радио мреже, сателитске мреже, локалне рачунарске мреже и др. Мреже од тачке до тачке (Point-to-point Networks) садрже бројне линије за пренос, а поруке се преносе кроз низ чворова. Мреже од тачке до тачке можемо поделити на:

 • мреже са перманентним линијама и
 • комутиране мреже

У комутираним мрежама (Switched Networks) пренос се врши кроз више чворова, при чему се могу користити различите путање. Комутација се може реализовати:

 • комутацијом кола,
 • комутацијом порука и
 • комутацијом пакета.

Мреже са комутацијом кола (Circuit-Switched Networks): Поруке се преносе путањом која је утврђена у току успостављања везе између два хоста. Када се веза успостави она траје све док се комплетан пренос не заврши. Ако су линије заузете, веза се не може успоставити, а такође комуникација било која друга два хоста не може да се одвија заузетом линијом.

Мреже са комутацијом порука (Message Switched Networks): Пошиљалац свакој поруци која се шаље додаје адресу примаоца. Адресирана порука прослеђује се у целости кроз мрежу, од чвора до чвора. Сваки чвор који прими поруку привремено је чува и прослеђује.

Мреже са комутацијом пакета (Packet Switched Networks): Пошиљалац сваку поруку дели на одређене јединице поруке (пакете). Поред самог дела поруке, пакет у заглављу садржи податке о пошиљаоцу и примаоцу, редоследу пакета у поруци и др. Пакети се шаљу један за другим кроз мрежу, те се приликом доласка код примаоца рекомбинују у оригиналну поруку.

Напомена: о техникама преноса, а нарочито о дифузним мрежама и мрежама са комутацијом пакета биће много више реши у наредним лекцијама – информативни текст изнад служи да размислите о концептима, предностима и манама техника преноса које су се некада користиле или се и даље користе.

Подела према топологији

Топологија рачунарске мреже настаје геометријским уређењем веза и чворова који чине мрежу.

Основне топологије у дифузним мрежама су:

 • топологија магистрале (Bus Topology)
 • топологија прстена (Ring Topology)
 • топологија звезде (Star Topology)

и хибридна топологија (Hybrid Topology) која настаје комбинацијама претходне три.

Топологија магистрале подразумева повезивање свих чворова појединачно на магистралу преко које се успоставља комуникација међу њима. Примери реализације овакве топологије су 10BASE5 и 10BASE2 мреже из осамдесетих година (стандарди IEEE 802.3 и 802.3a).

Топологија магистрале

Топологија прстена подразумева повезивање сваког чвора са два суседна тако да повезани чворови чине прстен. Пример реализације овакве мреже је IBM Token Ring мрежа такође из осамдесетих година (стандард IEEE 802.5).

Топологија прстена

Топологија звезде подразумева повезивање свих чворова на централни чвор. Примери реализације мрежа са оваквом топологијом су све локалне мреже које су користиле разводне уређаје (hub), или које користе комутаторе (switch) као централни чвор.

Топологија звезде са разводником
Топологија звезде са комутатором

У мрежама од тачке до тачке можете се сусрести и са топологијама са потпуним и непотпуним повезивањем. Топологија са потпуним повезивањем (fullyconnected mesh) подразумева повезивање сваког чвора у мрежи са сваким. У пракси би то значило да у мрежи од n чворова, сваки чвор мора имати n-1 мрежних адаптера, а мрежа мора да има 0,5*n*(n-1) линија веза што би било апсолутно неекономично и непотребно. Топологија са непотпуним повезивањем (partialmesh) подразумева да до сваког чвора постоје бар две путање. Практично је неопходно мање мрежних адаптера на чворовима и мање веза међу њима него у топологији са потпуним повезивање, а у случају прекида једне везе у сваком тренутку је обезбеђена бар још једна алтернативна.

Топологије са непотпуним и потпуним повезивањем

Подела према односу чворова у мрежи

Рачунарске мреже можемо поделити према функционалним односима чворова у мрежи на:

 • клијент-сервер и
 • равноправне мреже.

Мреже клијент-сервер архитектуре (Client-Server) често се називају доменске (Domain) мреже. Постоје две врсте чворова: клијенти и сервери, где су клијенти рачунари који користе ресурсе мреже, а сервери рачунари који своје ресурсе стављају на располагање клијентима и управљају мрежом.

Мреже равноправних рачунара (Peer-To-Peer) често се називају радне групе (Workgroup). Сваки рачунар може да функционише и као клијент и као сервер, односно може и да стави на располагање своје ресурсе и да користи туђе.

Подела мрежа према величини

Према величини, тј. области које покрива, рачунарске мреже можемо поделити на:

 • Персоналне (PAN – Personal Area Network)
 • Локалне мреже (LAN – Local Area Network)
 • Градска мрежа (MAN – Metropolitan Area Network)
 • Мреже широког подручја (WAN – Wide Area Network)

Задаци за проверу знања

 1. Како можемо поделити рачунарске мреже према техници преноса? Можемо их поделити на дифузне мреже и мреже од тачке до тачке.
 2. Која је основна разлика између дифузних мрежа и мрежа од тачке до тачке? Дифузне мреже имају један комуникациони канал кога користе сви чворови у мрежи, док мреже од тачке до тачке садрже бројне линије за пренос, где се поруке преносе кроз низ чворова.
 3. Како можемо поделити мреже од тачке до тачке? Мреже од тачке до тачке можемо поделити на мреже са перманентним линијама и комутиране мреже.
 4. Како се може реализовати комутација у комутираним мрежама? Комутација се може реализовати комутацијом кола, комутацијом порука и комутацијом пакета.
 5. Које су основне топологије у дифузним мрежама? То су топологије магистрале, прстена и звезде.
 6. Која је разлика између топологије са потпуним и топологије са непотпуним повезивањем? Код топологије са потпуним повезивањем сваки чвор повезан је са сваким, док код топологије са непотпуним повезивањем до сваког чвора постоје бар две путање.
 7. Како можемо поделити рачунарске мреже према функционалним односима чворова у мрежи? Можемо их поделити на клијент-сервер и равноправне мреже.
 8. Како можемо поделити рачунарске мреже према величини? Можемо их поделити на персоналне, локалне, градске и мреже широког подручја.