Skip to content

DataTable

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.datatable?view=netframework-4.0

Слично као и у претходној лекцији, креираћемо костур апликације са DataGridView контролом и подацима из Northwind базе података. Декларишите SqlDataAdapter, DataTable и конекциони стринг и унесите код за догађај Form1_Load који ће попунити dataGridView1 контролу са подацима из табеле Employees:

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;

namespace RadSaDataTable
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    SqlDataAdapter da;
    DataTable dt;
    string con = "Data Source=MAINFRAME\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      da = new SqlDataAdapter("Select * from Employees", con);
      dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
  }
}

Када смо направили “костур” ове апликације, често коришћене методе класе DataТable функционишу исто као и оне из класе DataSet. Поставите на Form1 још једну dataGridView контролу и button контроле за демонстрацију функционисања метода:

 • AcceptChanges()
 • Clear()
 • Clone()
 • Copy()
 • GetChanges()
 • HasChanges()
 • RejectChanges()