Skip to content

Речник

Класа Dictionary<TKey,TValue> представља генеричку класу дефинисану у именском простору System.Collection.Generic. Користи се за чување парова података кључ/вредност. У односу на класу Hashtable која није генеричка, рад са овом класом је сличан, али су предности генеричких класа очигледне. Креирање речника и рад са методама речника Dictionary<TKey,TValue> демонстрираћемо у следећем примеру:

using System;
using System.Collections.Generic;

class RadSaRecnikom
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Креирај речник "sifre"
    Dictionary<int, string> sifre = new Dictionary<int, string>();

    // Додај шест парова кључ/вредност у речник (РАЗЛИЧИТИ КЉУЧЕВИ!)
    sifre.Add(20102004, "Ucenik 1");
    sifre.Add(58968541, "Ucenik 2");
    sifre.Add(15795425, "Ucenik 3");
    sifre.Add(35987894, "Ucenik 4");
    sifre.Add(85485795, "Ucenik 5");
    sifre.Add(75395178, "Ucenik 6");

    // Испиши све парове из речника
    foreach (KeyValuePair<int, string> parovi in sifre)
      Console.WriteLine(parovi);

    // Испиши све кључеве из речника
    foreach (KeyValuePair<int, string> parovi in sifre)
      Console.WriteLine(parovi.Key);

    // Испиши све вредности из речника
    foreach (KeyValuePair<int, string> parovi in sifre)
      Console.WriteLine(parovi.Value);

    // Ако додате нови пар у речник са кључем који већ постоји метода ће бацити изузетак
    try
    {
      sifre.Add(20102004, "Ucenik 7");
    }
    catch (ArgumentException)
    {
      Console.WriteLine("Ključ je već upotrebljen");
    }

    // Ако не постоји пар са кључем 46598732 додај пар 46598732/"Ucenik 7" и испиши све парове из речника
    if (!sifre.ContainsKey(46598732))
      sifre.Add(46598732, "Ucenik 7");
    else
      Console.WriteLine("Ključ je već upotrebljen");
    foreach (KeyValuePair<int, string> parovi in sifre)
      Console.WriteLine(parovi);

    // Уколико постоји пар са кључем 46598732 испиши вредност пара
    string vrednost = "";
    if (sifre.TryGetValue(46598732, out vrednost))
      Console.WriteLine(vrednost);
    else
      Console.WriteLine("Ključ nije pronađen");

    // Промени вредност за кључ 46598732 у "Ucenik X" и испиши све парове из речника
    sifre[46598732] = "Ucenik X";
    foreach (KeyValuePair<int, string> parovi in sifre)
      Console.WriteLine(parovi);

    // Обриши пар чији је кључ 46598732 и испиши све парове из речника
    sifre.Remove(46598732);
  }
}

Документација за генеричку класу речник:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.dictionary-2?view=netframework-4.0