Skip to content

Задаци за проверу знања

 1. Шта је криптологија? Криптологија је наука која се бави различитим аспектима сигурности информација.
 2. Шта је криптографија? Криптографија је научна дисциплина која се бави развојем шифарских система.
 3. Шта је криптоанализа? Криптоанализа је научна дисциплина која се бави методама “разбијања” шифарских система.
 4. Шта криптографија треба да обезбеди? Криптографија треба да обезбеди поверљивост – спречавање неовлашћеног приступа информацијама, интегритет – спречавање неовлашћене измене информација и доступност – сталну доступност информација овлашћеним ентитетима.
 5. Укратко опиши функционисање симетричних шифарских система. Симетрични шифарски системи користе исти кључ за шифровање и дешифровање, или се из кључа шифровања може једнозначно израчунати кључ дешифровања. Шифрат се добија применом алгоритма шифровања на отворени текст са кључем шифровања, односно, отворени текст се добија применом алгоритма дешифровања на шифрат са кључем дешифровања.
 6. Дата је блок шема на којој Алиса шаље поруку Бобу. Упиши одговарајуће симболе на шеми, ако је у питању симетрични шифарски систем.
отворени текст P, кључ за шифровање KE, алгоритам шифровања E, шифрат C, кључ за дешифровање KD, алгоритам дешифровања D
 1. Укратко опиши функционисање асиметричних шифарских система. Асиметрични шифарски системи засновани су на постојању два кључа – јавног кључа који је објављен и свима доступан и приватног (тајног) кључа. Шифрат се добија применом алгоритма шифровања на отворени текст помоћу јавног кључа примаоца. Отворени текст се добија дешифровањем шифрата помоћу приватног (тајног) кључа. Шифрат није могуће дешифровати помоћу јавног кључа.
 2. Дата је блок шема на којој Алиса шаље поруку Бобу. Упиши одговарајуће симболе на шеми, ако је у питању асиметрични шифарски систем.
отворени текст P, јавни кључ примаоца PKБоб, алгоритам шифровања E, шифрат C, приватни кључ примаоца SKБоб , алгоритам дешифровања D
 1. Ако посматрамо резултате криптоаналитичког напада према количини и квалитету откривених информација, унеси бројеве од 1 (најбољи резултат) до 5 (најгори резултат).
  1. Потпуно пробијање
  2. Глобална дедукција
  3. Локална дедукција
  4. Информациона дедукција
  5. Алгоритам разликовања
 1. Допуни следећу реченицу: Шифарски систем је сигуран ако је најбољи познати напад потпуна претрага кључева, односно несигуран ако постоји било који облик скраћеног напада.
 2. Допуни следеће реченице: Шифре транспозиције заснивају се на принципу транспозиције (премештања) карактера у отвореном тексту, названо скрембловање текста. Шифрат представља скрембловани текст, а кључ примењену транспозицију.
 3. Одреди матрицу димензија [n,m] и шифруј своје ИМЕПРЕЗИМЕ транспозицијом колона (Скитала). Ако због укупног броја слова у имену и презимену не можеш да одредиш димензије матрице, понови последње слово у свом презимену.
Отворени текст [17]: ВЕЛИМИРРАДЛОВАЧКИ -> Отворени текст [18]: ВЕЛИМИРРАДЛОВАЧКИИ
Димензија матрице: 6,3
Матрица:
В Е Л
И М И
Р Р А
Д Л О
В А Ч
К И И
Шифрат: ВИРДВКЕМРЛАИЛИАОЧИ
 1. Допуни следећу реченицу: Шифре супституције (замене), заснивају се на принципу замене вредности карактера. То значи да се један карактер пресликава у други карактер.
 2. Шифруј своје ИМЕПРЕЗИМЕ моноалфабетском шифром супституције, ако је дата азбука српског језика и кључ 6 (Цезаров код).
А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Ф Х Ц Ч Џ Ш А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У
Отворени текст: ВЕЛИМИРРАДЛОВАЧКИ
Шифрат: ЦАЕГЗГЉЉФЏЕКЦФТЂЕГ
 1. Допуни следећу реченицу: Унапређење шифарских система са шифрама супституције огледа се у полиграмским шифрама. где се групе карактера шифрују заједно и полиалфабетским шифрама где се користе вишеструке замене карактера.
 2. Допуни следећу реченицу: Најпознатија полиграмска шигра је Плејфер шифра, која се заснива на замени блокова од два карактера. Најпознатија полиалфабетска шифара је Вижнерова шифра, која се заснива на замени карактера у зависности од њихове позиције у тексту.
 3. Допуни следећу реченицу: Перфектна шифра је шифарски систем у којем шифрат не даје никакву информацију о отвореном тексту, нити даје информацију о кључу који је коришћен.
 4. Допуни следеће реченице: Код One-time pad (OTP) шифри, шифрат се добија применом ексклузивне дисјункције над отвореним текстом и кључем, а отворени текст применом екскузивне дисјункције над шифратом и кључем. Сигурност се заснива на случајности и једнократној употреби кључа.
 5. Израчунај шифрат за дате бинарне вредности (ASCII) отвореног текста и кључа:
P B    M    W
 01000010 01001101 01010111

K A    S    D
 01000001 01010011 01000100

C 00000011 00011110 00010011
 1. Допуни следеће реченице: Кодна књига је књига која упарује речи (отворени текст) са кодовима (шифрат). Сигурност шифарских система са кодним књигама заснива се на физичкој безбедности самих кодних књига јер оне представљају кључ.