Skip to content

Валидација форме

Задатак 1.

Креирајте HTML страницу са формом за пријаву која садржи следеће елементе:

 • Име
 • Email адресу
 • Годиште

Кликом на дугме Пријави се потребно је проверити да ли је поље Име попуњено, да ли је Email адреса у исправном формату и да ли је годиште позитиван цео број.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Validacija forme</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <form id="Prijava">
  <label for="name">Ime:</label>
  <input type="text" id="ime" name="ime">
  <br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="text" id="email" name="email">
  <br>
  <label for="age">Godiste:</label>
  <input type="text" id="godiste" name="godiste">
  <br>
  <button type="button" onclick="validateForm()">Prijavi se!</button>
 </form>
 <div id="ispisGreske"></div>
 <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

style.css

#ispisGreske {
  color: red;
}

script.js

function validateForm() {
 let ime = document.getElementById('ime').value;
 let email = document.getElementById('email').value;
 let emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
 let godiste = document.getElementById('godiste').value;
 let greska = "";
 let ispisGreske = document.getElementById('ispisGreske');
  
 if (ime.trim() === "") {
  greska += "Ime je obavezno.<br>";
 }

 if (!email.match(emailRegex)) {
  greska += "Email adresa nije validna.<br>";
 }

 if (isNaN(godiste) || godiste <= 0) {
  greska += "Godiste mora biti pozitivan broj.<br>";
 }

 if (greska !== "") {
  ispisGreske.innerHTML = greska;
 } else {
  ispisGreske.innerHTML = "";
  alert("Svi podaci su ispravno popunjeni!");
 }
}

Задатак 2.

Креирајте HTML страницу са формом која садржи два поља:

 • Лозинка
 • Потврди лозинку

Кликом на дугме Пријави се треба проверити следеће:

 • Да ли је мимимална дужниа лозинке осам карактера?
 • Да ли лозинка садржи макар једно велико слово, мало слово, број и специјални карактер?
 • Да ли се је иста лозинка унета у пољу Потврди лозинку?

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Password Validation</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <form id="Validacija lozinki">
  <label for="password">Unesi lozinku:</label>
  <input type="password" id="password" name="password">
  <br>
  <label for="confirmPassword">Potvrdi lozinku:</label>
  <input type="password" id="confirmPassword" name="confirmPassword">
  <br>
  <button type="button" onclick="validatePassword()">Prijava</button>
 </form>
 <div id="passwordError"></div>
 <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

style.css

#passwordError {
  color: red;
 }

script.js

function validatePassword() {
  let password = document.getElementById('password').value;
  let confirmPassword = document.getElementById('confirmPassword').value;
  let passwordError = document.getElementById('passwordError');
  let uppercaseRegex = /[A-Z]/;
  let lowercaseRegex = /[a-z]/;
  let numberRegex = /[0-9]/;
  let specialCharRegex = /[!@#$%^&*(),.?":{}|<>]/;
  let errorMessage = "";
  let isValid = true;

  if (password.length < 8) {
    isValid = false;
    errorMessage += "Lozinka mora da sadrzi 8 karaktera.<br>";
  }

  if (!uppercaseRegex.test(password)) {
    isValid = false;
    errorMessage += "Lozinka mora da sadrzi makar jedno veliko slovo.<br>";
  }

  if (!lowercaseRegex.test(password)) {
    isValid = false;
    errorMessage += "Lozinka mora da sadrzi makar jedno malo slovo.<br>";
  }

  if (!numberRegex.test(password)) {
    isValid = false;
    errorMessage += "Lozinka mora da sadrzi makar jednu cifru.<br>";
  }

  if (!specialCharRegex.test(password)) {
    isValid = false;
    errorMessage += "Lozinka mora da sadrzi makar jedan specijalni karakter.<br>";
  }

  if (password !== confirmPassword) {
    isValid = false;
    errorMessage += "Lozinke se ne podudaraju.<br>";
  }

  if (!isValid) {
    passwordError.innerHTML = errorMessage;
  } else {
    passwordError.innerHTML = ""; 
    alert("Password is valid!");
  }
}