Skip to content

Стек

Стек преставља листу елемената у којима је могуће додавање и уклањање елемената само на једном крају листе који се назива врх стека. То значи да се елементи са стека уклањају обрнутим редоследом у односу на редослед којим су додавани на стек (LIFO – Last In First Out). Елементи се додају на стек операцијом Push, а уклањају са стека операцијом Pop.

У програмском језику C# класа Stack<T> представља генеричку класу дефинисану у именском простору System.Collection.Generic. Стек у програмском језику C# можемо дефинисати као LIFO колекцију инстанци истог типа типа променљиве величине. Креирање стека и рад са методама класе Stack<T> демонстрираћемо у следећем примеру:

using System;
using System.Collections.Generic;

class RadSaStekom
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Креирај стек "ucenici"
    Stack<string> ucenici = new Stack<string>();
    
    // Додај пет елемената на стек
    ucenici.Push("Ucenik 1");
    ucenici.Push("Ucenik 2");
    ucenici.Push("Ucenik 3");
    ucenici.Push("Ucenik 4");
    ucenici.Push("Ucenik 5");
    
    // Испиши све елеменате на стеку
    foreach (string ucenik in ucenici)
      Console.WriteLine(ucenik);
    
    // Уклони елемент на врху стека - биће уклоњен "Ucenik 5"
    ucenici.Pop();

    // Који се елемент тренутно налази на врху стека?
    Console.WriteLine("Na vrhu steka je: {0}", ucenici.Peek());

    // Да ли се на стеку налази елемент "Ucenik 3"?
    if(ucenici.Contains("Ucenik 3"))
      Console.WriteLine("Na steku se nalazi Ucenik 3");
    else
      Console.WriteLine("Na steku se ne nalazi Ucenik 3");

    // Копирај елементе стека у низ "nizUcenika" и испиши га
    string[] nizUcenika = ucenici.ToArray();
    foreach (string ucenik in nizUcenika)
      Console.WriteLine(ucenik);

    // Обриши све елементе са стека
    ucenici.Clear();
  }
}
 • Методом Push() додајемо елемент на стек
 • Методом Pop() уклањамо елемент са врха стека
 • Методом Peek() добијамо вредност елемента на врху стека, али га не уклањамо
 • Методом Contains() проверавамо да ли се одређени елемент налази на стеку
 • Методом ToArray() копирамо елементе стека у низ
 • Методом Clear() бришемо све елементе са стека

Више о класи Stack<T>, њеним својствима и методама прочитајте у званичној документацији:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.stack-1?view=netframework-4.0