Skip to content

Припрема за први тест

 1. Допуни следеће реченице: Техничка документација је _____________________________________________ у техници. Сврха техничке документације у софтверском пројекту је да обезбеди _____________________________________________, на папиру, електронском медију или онлајн. (основно средство изражавања и комуницирања; све потребне информације у најједноставнијем облику, али практичном обиму)
 2. Допуни следеће реченице: Техничка документација мора бити јасна, прецизна, прегледна, разумљива и израђена на основу стандарда који могу бити:
  • __________________________ стандарди, или
  • __________________________ стандарди. (de facto; de iure)
 3. Које су од наведених организација важне за доношење стандарда у области софтверског инжењерства?
  • IEEE
  • ISO/IEC
  • IETF
  • UNIX
  • NSA
 4. Наведи процесе у софтверском инжењерству где се користи техничко писање:
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________ (инвестиционо-технички елаборати; комуникација у организацији; комуникација међу организацијама; израда техничке документације)
 5. У којим стандардизованим формама се појављује техничко писање?
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________ (оралним; писаним; графичким)
 6. Наведи елементе форми техничко-пословних докумената:
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________ (структура; изглед; конвенција)
 7. Које су главне карактеристике кратких техничко пословних докумената?
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________ (дефинисан циљ; позитиване фразе; користе емпатију; побољшавају међуљудске односе)
 8. У којим формама се срећу дужа техничко-пословна документа?
  • __________________________
  • __________________________
  • __________________________ (техничким; академским; пословним)
 9. Допуни следећу реченицу: У софтверском имжењерству и информационим технологијама, техничка документација може се поделити на _____________________________________________ и _____________________________________________ . (кориснички оријентисане документе; пројектно оријентисане документе)
 10. Чиме се бави софтверско инжењерство. (Софтверско инжењерство бави се практичним аспектима развоја и испоруке корисног софтвера.)