Skip to content

Cheat-sheets за други тест

Секвенцијалне шифре

1. Шта је псеудослучајни низ? Псеудослучајни низ је низ генерисан од стране генератора псеудослучајних бројева (PRNG).

2. Како се псеудослучајни низ разликује од правог случајног низа? Псеудослучајни низ је сличан правом случајном низу, а разликује се по томе што PRNG у неком тренутку почиње да генерише вредности из почетка.

3. Како се добија шифрат код секвенцијалних шифара? Шифрат се добија применом операције XOR над битовима кодираног отвореног текста и битовима псеудослучајног низа.

4. Шта је линеарни померачки регистар са повратном спрегом? Линеарни померачки регистар са повратном спрегом (LFSR) представља померачки регистар чији је садржај одређен линеарном функцијом његовог претходног стања.

5. Наведи и опиши битне елементе LFSR. Иницијално стање LFSR зове се семе (seed), позиције битова које утичу на његово претходно стање зову се тапови (taps), а излаз LFSR-а је последњи бит у регистру.

6. (и 7.) Заокружи исказе који су тачни за A5/1 (RC4)?
* коришћен је за безбедност мобилне телефоније друге генерације. A5/1
* коришћен је за безбедност бежичних рачунарских мрежа. (RC4)
* имплементиран је у хардверу са три LFSR-a и 64-битним кључем. A5/1
* дизајниран је као софтверски алгоритам са кључем променљиве дужине. (RC4)
* разбијен је реверзним инжењерингом мобилног телефона. А5/1
* иако је био пословна тајна, објављен је анонимно на интернету. (RC4)

Блоковске шифре

8. Опиши процес шифровања код блоковских шифара? Шифрат се добија применом алгоритма шифровања над кључем и отворени текстом подељеним на блокове. Шифровање подразумева примену одређене функције одређени број рунди, где функције у свакој рунди зависе од излаза претходне рунде и кључа.

9. Опиши Фејстел шифру? Фејстел шифра је блоковска шифра код које се отворени текст дели на леву и десну страну. За сваку рунду генерише се нова лева и десна страна на основу подкључа и одређене функције која зависи од вредности претходне рунде.

10. Које су одлике DES (Data Encryption Standard)? Дужина блока отвореног текста је 64 бита, а кључа 56 бита. Шифрат се добија кроз 16 рунди замена и пермутација у којима се користи подкључ дужине 48-бита.

11. Које су одлике AES (Advanced Encryption Standard)? Дужина блока отвореног текста и дужина кључа могу бити 128, 192 и 256 бита, где дужина отвореног текста не зависи од дужине кључа. У зависности од дужине кључа процеси шифровања и дешифровања трају од 10 до 16 рунди.

Асиметрична криптографија

12. Допуни следеће реченице: PKI системи се заснивају на математичким једносмерним функцијама са замком. Оне се лако израчунавају у једном смеру, а практично немогуће у супротном смеру. Замка омогућује да нападач не може да израчуна приватни кључ из јавног кључа.

13. Допуни следеће реченице: RSA алгоритам заснива се на растављању производа два велика проста броја на његове чиниоце. За формирање RSA пара кључева користи се функција f(x) = xe mod N.

14. Шта је дигитални сертификат, а шта СА? Дигитални сертификат је електронски потписани документ који омогућује проверу идентитета учесника у комуникацији. CA (Certificate Authority) је ауторизована организација који генерише, издаје и поништава дигиталне сертификате.

15. Како се може проверити потпис на дигиталном сертификату? Потпис на дигиталном сертификату може се проверити помоћу јавног кључа CA, јер их CA потписује помоћу свог приватног кључа.

16. Заокружи исказе који су тачни за паметне картице:
* приватни кључ чува се на паметној картици.
* приватни кључ чува се на рачунару корисника.
* шифровање и потписивање одвија се у микропроцесору на картици.
* шифровање и потписивање одвија се на рачунару корисника.
* приступ за коришћење паметне картице је заштићен PIN кодом.
* PIN код кориснику омогућује приступ до приватног кључа.

17. Наведи главне елементе PKI: корисници, CA организације, дигитални сертификати, репозиторијуми сертификата и листе повучених сертификата, а опционо и RA организације.

18. Која је главна предност PKI система у односу на симетричне криптографске системе? Главна предност PKI система је поверљивост без дељења тајни, јер нема размене/дељења кључева као код симетричних криптографских система.

19. Која је главни недостатак PKI система у односу на симетричне криптографске системе? Главни недостатак PKI система у односу на симетричне криптографске системе је смањење брзине због увођења трећег ентитета у систем (CA), приликом чега се користе велики кључеви 1024 бита и већи.

Хеш функције

20. Шта су хеш функције и које су њихове одлике? Хеш функције за податке произвољне дужине враћају хеш вредности фиксне дужине. Одлике хеш функција су: компресија, ефикасност, једносмерност, отпорност на колизије и лава ефекат.